top of page

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 1. Yasal Dayanak : Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen; herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığını, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceğini temel yasal dayanak alarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Şirket olarak, özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyor personelimize 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 135.madde ve devamında düzenlenen yasal yaptırımlar konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyoruz.

 2. Amaç: Yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanunu ile, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme de dikkate alınarak hazırlanan politikamızın amacı; kişisel verilerin korunması hakkındaki yükümlülüklere uyumun sağlanması,  Şirketimizin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında temin edilen bilgilerin işlenmesi, aktarılması ve gizliliğinin korunması ile ilgili hususların risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kurum çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir. Aynı zamanda; müşterilerimiz,  potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, Şirket hissedarlarımız, Şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurum/kuruluşların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamak amaçlanmaktadır. 

 3. Kapsam: Bu politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, Şirket hissedarlarının, Şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 4. Tanımlar ​

  1. Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, kimliği belli veya belirlenebilir biri ile ilişkilendirilebilme niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örnek: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

  2. Çalışan: Şirket ile arasında yapılmış olan iş akdi gereğince Şirkette çalışmakta olan kişiler 

  3. Çalışan Adayı :Şirket ya herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

  4. Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri: Gerçek kişiler Türk Medeni Kanununa göre sağ ve tam doğmuş ve şu anda yaşayan kişilerdir.Özel Hukuk Tüzel kişileri Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış bulunan Ticaret Şirketleri ile Türk Medeni kanununda tanımlanmış bulunan dernek ve vakıfları ifade eder.

  5. Herkese Açık: Herhangi bir özellik teşkil etmeyen,herkesin yani tüm insanların içinde olduğu kişi grubunu ifade eder. 

  6. Hissedarlar: Veri sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

  7. İş Ortağı: Veri sorumlusunun  ticari faaliyetleri yürüttüğü,ticari ilişki içerisinde bulunduğu taraflardır.

  8. İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Şirketin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler  

  9. 4.10.İştirakler ve bağlı ortaklıklar: İştirak,Veri sorumlusunun başka bir şirketin sermayesinde ortaklığı söz konusu olması durumunda, sermayelerinde payları oldukları şirketlere denir. Şirket ortak olduğu şirketin %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket ile arasındaki ilişki bir bağlı ortaklık oluşturmakta eğer çoğunluk şirkette değil ise basit anlamda iştirak ilişkisi söz konusu olmaktadır.

 5. Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

  2. 4.12.Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar. 

  3. 4.13.Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyadı, TC, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb. 

  4. 4.14.Müşteri Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler 

  5. 4.15.Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir. 

  6. 4.16.Potansiyel Müşteri Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler  

  7. 4.17.Stajyer: Şirkete herhangi bir yolla staj başvurusunda bulunmuş mesleğe yönelik teorik bilgisini işyerinde pratiğe dökme amacı taşıyan gerçek kişiler

  8. 4.18.Şirket Hissedarı: Şirketin hissedarı gerçek kişiler 

  9. 4.19.Şirket Yetkilisi: Şirketin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

  10. 4.20.Tedarikçi: Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında hizmet alımına yönelik hizmet sözleşmesine ve/veya vekalet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.

  11. 4.21.Topluluk Şirketleri: Türk Ticaret kanunda yer alan tanımına göre ‘’Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.’’ 

  12. 4.22.Üçüncü Kişi Şirketin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Aile Bireyleri ve yakınlar) 

  13. 4.23.Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Şirketin verilerini tutan firma veya şirketler vb.   

  14. 4.24.Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten, veri sahibinin talebi / başvurusu neticesinde kişisel bilgileri ile ilgili veri sahibine gerekli bilgiyi sağlayan ve yönlendirmeleri yapan kişi veri sorumlusudur.

  15. 4.25.Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Veri sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli  kamu kurum ve kuruluşlarıdır. 

  16. 4.26.Ziyaretçi Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler  

 1. Kısaltmalar 

  1. KVKK : 6698 sayılı Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

  2. Anayasa : 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 

  3. KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

  4. KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  5. Politika Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 

  6. TBK 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan; 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. 

  7. TCK 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. 

  8. TTK 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan;13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

 2. Veri Kategorileri: Şirket aşağıdaki veri kategorilerine ilişkin verileri kaydedebilir, işleyebilir veya aktarabilir.

  1. Kimlik (ad soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali,nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)

  2. İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

  3. Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)

  4. Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)

  5. Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

  6. Müşteri İşlem (fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)

  7. Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)

  8. İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

  9. Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)

  10. 6.10.Finans (iban numarası, ücret  bilgisi gibi)

  11. Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)

  12. 6.12.Pazarlama (çerez kayıtları)

  13. 6.13.Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar gibi)

  14. 6.14.Kılık ve Kıyafet (İş Sağlığı ve Güvenliği nedeniyle verilen koruyucu donanım ve kıyafet nedeniyle beden bilgisi)

  15. 6.15.Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, pandemi ve salgın hastalık döneminde test ve teşhis bilgileri gibi)

  16. 6.16.Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydıi)

 3. Kişisel Veri İşleme Amaçları Şirket aşağıdaki amaçlara göre kişisel verileri kaydedebilir, işleyebilir veya aktarabilir.

  1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  5. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

  6. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  7. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  9. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  10. 7.10.Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

  11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  12. 7.12.Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  13. 7.13.Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  14. 7.14.Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  15. 7.15.Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  16. 7.16.Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  17. 7.17.İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  18. 7.18.İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  19. 7.19.İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  20. 7.20.İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  21. 7.21.İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  22. 7.22.İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  23. 7.23.İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  24. 7.24.Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  25. 7.25.Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  26. 7.26.Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  27. 7.27.Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  28. 7.28.Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  29. 7.29.Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  30. 7.30.Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  31. 7.31.Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

  32. 7.32.Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  33. 7.33.Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  34. 7.34.Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  35. 7.35.Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  36. 7.36.Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  37. 7.37.Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

  38. 7.38.Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  39. 7.39.Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  40. 7.40.Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  41. 7.41.Talep / Şikayetlerin Takibi

  42. 7.42.Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

  43. 7.43.Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  44. 7.44.Ücret Politikasının Yürütülmesi

  45. 7.45.Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  46. 7.46.Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  47. 7.47.Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

  48. 7.48.Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

  49. 7.49.Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  50. 7.50.Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  51. 7.51.Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  52. 7.52.Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 4. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK 5.maddesinde düzenlenmiştir.

  1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

  2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

   1. 8.2.1.Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

   2. 8.2.2.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

   3. 8.2.3.Bir Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

   4. 8.2.4.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

   5. 8.2.5.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

   6. 8.2.6.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

   7. 8.2.7.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 5. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK 6.maddesinde düzenlenmiştir.

  1. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

  2. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 6. Kişisel Veri Aktarım Alıcı Grupları Şirket aşağıdaki Kişisel Veri Aktarı Alıcı gruplarına kişisel verileri aktarabilir.

  1. 10.1.Hissedarlar

  2. 10.2.İş Ortağı

  3. 10.3.Tedarikçi

  4. 10.4.Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları

 7. Kişisel Veri Konusu Kişiler - Şirket aşağıdaki kişi türlerine göre kişisel verileri kaydedebilir, işleyebilir veya aktarabilir. 

  1. Çalışan Adayı

  2. Çalışan

  3. Hissedar/Ortak

  4. Potansiyel Ürün Ve Hizmet Alıcısı

  5. Tedarikçi Yetkilisi

  6. Ürün Veya Hizmet Alan Kişi

  7. Ziyaretçi

 8. Kişisel Veri Saklama Süreleri : Kişisel verileri saklama süreleri Kişisel veri Saklama ve İmha politikasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi :

  1. 13.1.Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

  2. 13.2.Veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

  3. 13.3.Bu hususlara ilişkin yapılması gereken işlemler Kişisel veri saklama ve imha politikasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 10. Kişisel Verilerin Aktarılması Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle üçüncü kişilere aktarılabilir.

  1. 14.1.Yurt içi aktarım: Kişisel veri ve özel nitelikteki kişisel verilerin yurt içinde aktarımına ilişkin ayrıntılar Kişisel Verilerin Aktarılması prosedüründe düzenlenmiştir.

  2. 14.2.Yurt dışı aktarım : İlgili kişinin açık rızasının bulunması şartıyla Kanunda belirtilen hallerin varlığı halinde Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere kişisel veri aktarımı yapılabilir. Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımı ise Kanunda belirtilen hallerin varlığı, açık rızanın olmasına ek olarak yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurulun izninin bulunması durumlarında gerçekleştirilebilir. Konuya ilişkin ayrıntılar Kişisel Verilerin Aktarılması Prosedürü’nde düzenlenmiştir.

 11. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler: Kişisel veriler Kişisel verilerin işlenmesi prosedüründe ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde aşağıdaki temel ilkelere uygun olarak işlenecektir. Bu temel ilkeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4.maddesinde düzenlenmiştir.

  1. 15.1.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi zorunluluğunu ifade etmektedir.Dürüstlük kuralı, kişilerin haklarını kullanırken güven kurallarına uygun ve makul bir kimseden beklenen şekilde davranılmasını ifade eder.

 

  1. 15.2.Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde tutulması kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından  gereklidir.Bu ilke, ilgili kişinin haklarını koruduğu gibi, veri sorumlusunun da menfaatlerine yöneliktir.

  1. 15.3.Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

Bu ilke, veri sorumlularının veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meşru olmasını zorunlu kılmaktadır. Amacın meşru olması, işlenen verilerin, yapılan iş veya sunulan hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir.

  1. 15.4.İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İşlenen verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmasını gerektirmektedir. Yine, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlenmesi yoluna gidilmemelidir. Ölçülülük ilkesi, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir dengenin kurulması anlamına gelmektedir.

 

  1. 15.5.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin “amaçla sınırlılık ilkesi” nin bir gereği olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza edilmesi gerekir. Veri sorumlusunun Hukuki yükümlülükleri gereği tabi olduğu mevzuat kapsamında öngörülen sürelerin, hem de kendi belirledikleri saklama sürelerinin aşılması durumunda, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekir.

 

 1. Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Açık rıza alma prosedüründe ayrıntılı olarak belirtildiği üzere Açık rıza’nın Belirli bir konuya ilişkin olması, Rızanın bilgilendirmeye dayanması ve Özgür iradeyle açıklanması gereklidir.

 2. Aydınlatma yükümlülüğü : Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında şirket tarafından ilgili kişilerin bilgilendirilir. Aydınlatma Prosedüründe ayrıntılı olarak düzenlendiği üzere bu bilgilendirme asgari olarak aşağıdaki konuları içermektedir.

  1. 17.1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

  2. 17.2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

  3. 17.3.Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

  4. 17.4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

  5. 17.5.İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

 3. İlgili kişinin hak arama yöntemleri: İlgili kişilerin, Şirkete başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. İlgili kişi ayrıntıları İlgili Kişinin Hak Arama Prosedürü’nde belirtildiği üzere başvuru ve şikayet haklarını kullanabilir.

  1. 18.1.Başvuru : İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

  2. 18.2.Şikayet : İlgili kişinin şikayet yoluna başvurulabilmesi için Şirkete başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir. İlgili kişilerin Şirkete başvurmadan doğrudan Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir.

 4. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü : Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda yapacağı inceleme sonucunda bir ihlalin varlığını tespit ederse, hukuka aykırılıkların Şirket tarafından giderilmesine karar vererek, kararı ilgililere tebliğ eder. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi prosedüründe ayrıntılı olarak belirtildiği üzere Şirket, bu kararı, tebliğ tarihinden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirir.

 5. Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kayıt yükümlülüğü: Şirket , Veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemine Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kayıt prosedüründe belirtildiği şekilde kayıt olur ve bu kayıtları günceller.

 6. Kişisel Veri İhlali : İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Şirket bu durumu en kısa sürede Kişisel Veri İhlali Prosedüründe belirtildiği şekilde ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

 7. Kişisel Veri Güvenliği Tedbirleri : Şirket Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri Şirket yapısına uygun düzeyde almaktadır.

  1. 22.1.Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  2. 22.2.Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

  3. 22.3.Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

  4. 22.4.Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

  5. 22.5.Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

  6. 22.6.Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

  7. 22.7.İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

  8. 22.8.Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

  9. 22.9.Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

  10. 22.10.Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

  11. 22.11.Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

  12. 22.12.Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

  13. 22.13.Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

  14. 22.14.Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

  15. 22.15.Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

  16. 22.16.Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 

 

Veri Sorumlusu Unvan : TOMBAKSAN ISI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MERSİS No : 0850004418100012

Adres   : ORHANİYE MAHALLESİ ORHANİYE ( KÜME EVLER ) NO: 269 B KAHRAMANKAZAN/ANKARA

E-posta Adresi   :  info@tombaksan.com.tr 

bottom of page